Konfidencialitātes politika

Privātuma un informācijas aizsardzības politika

Šī personas datu privātuma politika (turpmāk – Privātuma politika) attiecas uz visu informāciju, ko “bikeles.com” mājaslapa var iegūt par Lietotāju, izmantojot mājaslapu, “bikeles.com” mājaslapas programmas un produktus.

1 Terminu definīcija

1.1 Šajā konfidencialitātes politikā tiek lietoti šādi termini:

1.1.1. “Mājas lapas “bikeles.com” administrācija (turpmāk – Mājas lapas administrācija)” – pilnvarots personāls Mājas lapas pārvaldīšanai, kas organizē un (vai) veic personas datu apstrādi, kā arī nosaka personas datu apstrādes mērķi, apstrādājamo personas datu sastāvu, ar personas datiem veicamās darbības (operācijas).

1.1.2. “Personas dati” – jebkura informācija, kas attiecas uz tieši vai netieši identificētu vai noteiktu personu (personas datu subjektu).

1.1.3. “Personas datu apstrāde” – jebkura darbība (operācija) vai darbību (operāciju) kopums, kas ar vai bez automatizācijas līdzekļu izmantošanas tiek veikta ar personas datiem, tostarp personas datu vākšana, reģistrēšana, sistematizēšana, uzkrāšana, glabāšana, precizēšana (atjaunināšana, grozīšana), iegūšana, izmantošana, nosūtīšana (izplatīšana, sniegšana, piekļuve), anonimizēšana, bloķēšana, dzēšana, iznīcināšana.

1.1.4. “Personas datu konfidencialitāte” – obligāta prasība Operatoram vai citai personai, kam ir piekļuve personas datiem, nepieļaut to izplatīšanu bez personas datu subjekta piekrišanas vai cita tiesiska pamata.

1.1.5 “Vietnes lietotājs (turpmāk tekstā – “Lietotājs”) – persona, kas piekļūst Vietnei, izmantojot internetu, un izmanto Vietni “bikeles.com”.

1.1.6. “Sīkdatnes” ir nelieli datu fragmenti, ko tīmekļa serveris nosūta un glabā lietotāja datorā un ko tīmekļa klients vai tīmekļa pārlūkprogramma nosūta tīmekļa serverim katru reizi, kad tas mēģina atvērt attiecīgās vietnes lapu.

1.1.7. “IP adrese” – ir unikāla datortīkla mezgla tīkla adrese, kas balstīta uz IP protokolu.

2. Vispārīgi noteikumi

2.1. Lietotāja tīmekļa vietnes “bikeles.com” izmantošana nozīmē piekrišanu šai Privātuma politikai un Lietotāja personas datu apstrādes noteikumiem.

2.2. Ja lietotājs nepiekrīt Privātuma politikas noteikumiem, viņam ir jāpārtrauc “bikeles.com” tīmekļa vietnes izmantošana.

2.3. Šī privātuma politika attiecas tikai uz tīmekļa vietni “bikeles.com” un visiem tās apakšdomēniem. Vietne nekontrolē un neuzņemas atbildību par trešo personu tīmekļa vietnēm, uz kurām Lietotājs var nokļūt, izmantojot Vietnē pieejamās saites.

2.4. Šīs vietnes administrācija nepārbauda Lietotāja sniegto personas datu pareizību.

3. Privātuma politikas priekšmets

3.1. Šī Privātuma politika nosaka tīmekļa vietnes “bikeles.com” administrācijas pienākumus neizpaust un nodrošināt konfidencialitātes aizsardzību personiskajai informācijai, ko Lietotājs sniedz pēc tīmekļa vietnes administrācijas pieprasījuma.

3.2. Personas datus, kas tiek apstrādāti saskaņā ar šo Privātuma politiku, Lietotājs sniedz, aizpildot atsauksmju formu “bikeles.com” tīmekļa vietnē, un tie ietver šādu informāciju.

3.2.1. lietotāja vārds;

3.2.2. elektroniskā pasta adrese (e-pasts).

4. Lietotāja personiskās informācijas vākšanas mērķi

4.1. tīmekļa vietnes “bikeles.com” administrācija var izmantot Lietotāja personisko informāciju šādiem mērķiem.

4.1.1. atgriezeniskās saites veidošana ar Lietotāju, tostarp paziņojumu, pieprasījumu par Vietnes “bikeles.com” lietošanu nosūtīšana, Lietotāja pieprasījumu un pieteikumu apstrāde.

4.1.2. efektīva tehniskā atbalsta sniegšana Lietotājam problēmu gadījumā, kas saistītas ar Tīmekļa vietnes “bikeles.com” lietošanu.

4.1.3. biļetenu un citas informācijas sniegšana Lietotājam bikeles.com vai bikeles.com partneru vārdā ar Lietotāja piekrišanu.

4.1.4. nodrošināt Lietotājam piekļuvi bikeles.com partneru tīmekļa vietnēm vai pakalpojumiem, lai saņemtu produktus, atjauninājumus un pakalpojumus.

5. Personas informācijas apstrādes metodes un noteikumi

5.1 Lietotāja personas datu apstrāde tiek veikta bez laika ierobežojuma, ar jebkādiem likumīgiem līdzekļiem, tostarp personas datu informācijas sistēmām ar vai bez automatizācijas rīku izmantošanas.

5.2. Lietotāja personas dati var tikt nodoti pilnvarotām Krievijas Federācijas valsts iestādēm tikai uz Krievijas Federācijas tiesību aktos noteiktā pamata un kārtībā.

5.3. Vietnes administrācija veic nepieciešamos organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai aizsargātu Lietotāja personisko informāciju no nesankcionētas vai nejaušas piekļuves, iznīcināšanas, pārveidošanas, bloķēšanas, kopēšanas, izplatīšanas, kā arī no citām trešo personu prettiesiskām darbībām.

6. Pušu atbildība

6.1 Konfidenciālas informācijas nozaudēšanas vai izpaušanas gadījumā Tīmekļa vietnes administrācija nav atbildīga, ja Konfidenciālā informācija.

6.1.1. Kļuvis publiski pieejams pirms tā nozaudēšanas vai izpaušanas.

6.1.2. ir saņemts no trešās personas pirms tā saņemšanas Vietnes administrācijā.

6.1.3. ir izpausti ar Lietotāja piekrišanu.

7. Papildu noteikumi

7.1. Tīmekļa vietnes administrācijai ir tiesības veikt izmaiņas šajā Privātuma politikā bez Lietotāja piekrišanas.

7.2. Jaunā Privātuma politika stājas spēkā no brīža, kad tā tiek publicēta “bikeles.com” Tīmekļa vietnē, ja vien jaunajā Privātuma politikā nav noteikts citādi.

7.3 Pašreizējā Privātuma politika ir pieejama vietnē bikeles.com/politika-konfidencialnosti.